Annam Fine Food  .  Registration
Title
[Andros] Frozen Apricot 1kg (Trái Mơ đông lạnh Andros 1kg) – Bản tự công bố
 1 file(s)  24 downloads
Andros, Frozen & Cold Cuts 18/07/2018 Download
[Andros] Frozen Puree Blackcurrant 1kg (Trái Lý Chua Đen xay nhuyễn đông lạnh Andros 1kg) – Bản tự công bố
 1 file(s)  21 downloads
Andros, Frozen & Cold Cuts 18/07/2018 Download
138.2021 CVBS BST HDx BTS Combo 6 Haagen Dazs thông báo quy cách bao gói
 1 file(s)  2 downloads
Frozen & Cold Cuts, Haagen Dazs 05/03/2021 Download
F120733 – Haagen Dazs Rum & Raisin – 9505.2017.ATTP-XNCB_0001-0001
 1 file(s)  5 downloads
Frozen & Cold Cuts, Haagen Dazs 08/10/2020 Download
F122477 – Haagen Dazs Matcha Green tea & Almond stick bar 80ml – 13062.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  11 downloads
Frozen & Cold Cuts, Haagen Dazs 16/06/2020 Download
F122478 – Haagen Dazs Strawberry & Cream stick bar – 13061.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  14 downloads
Frozen & Cold Cuts, Haagen Dazs 16/06/2020 Download
F122479 – Haagen Dazs Vanilla Caramel Almond stick bar 80ml – 13438.2016.ATTP-XNCB
 1 file(s)  8 downloads
Frozen & Cold Cuts, Haagen Dazs 16/06/2020 Download
F122805 Andros Mix Berries Fruit & Chunks Base_Mứt Quả Mọng Hỗn Hợp Hiệu Andros 1kg
 1 file(s)  13 downloads
Andros, Frozen & Cold Cuts 01/08/2018 Download
Fruits Rouges Frozen Blueberry Puree 1kg Trái Việt quất xay nhuyễn đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.216
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 15/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen IQF Strawberry 1kg Trái Dâu tây đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.215
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 13/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen IQF Willamette Raspberry Whole 1kg Trái Phúc bồn tử đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.214
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 15/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen Mango Alfonso Puree without sugar 1kg Trái Xoài xay nhuyễn đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.217
 1 file(s)  10 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 15/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen Passion Fruit Puree 10% Sugar 1kg Trái Chanh dây xay nhuyễn đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.218
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 15/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen Raspberry Puree 1kg Trái Phúc bồn tử xay nhuyễn đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.219
 1 file(s)  9 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 15/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen Strawberry Puree 1kg Trái Dâu tây xay nhuyễn đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.220
 1 file(s)  8 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 15/08/2019 Download
Fruits Rouges Frozen Wild Bluberry 1kg Trái Việt quất rừng đông lạnh hiệu Fruits Rouges 2019.213
 1 file(s)  11 downloads
AGM, Frozen & Cold Cuts, Fruits Rouges 13/08/2019 Download
Haagen Dazs Crispy Sandwich Green Tea 90ml Kem sandwich Haagen Dazs vị trà xanh
 1 file(s)  10 downloads
Frozen & Cold Cuts, Haagen Dazs 08/10/2018 Download
Haagen Dazs Crispy Sandwich Vanilla 90ml Kem sandwich Haagen Dazs vị Vani
 1 file(s)  11 downloads
Frozen & Cold Cuts, Haagen Dazs 08/10/2018 Download
Haagen Dazs_Thông báo bổ sung quy cách bao gói sản phẩm_COFFEE – COOKIE & CREAM 75cl
 1 file(s)  23 downloads
Frozen & Cold Cuts, Haagen Dazs 18/07/2018 Download

ANNAM’S TRUSTED PARTNERS

logo-haribo
800px-barilla_pasta_logo-svg_
danone-logo_0
president-hover